หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ

กองบัญชาการ

ส่วนบัญชาการ

ส่วนกำลังรบ

ส่วนส่งกำลังบำรุง

ส่วนการศึกษา

ส่วนกิจการพิเศษ

ผู้ลงข้อมูล  :  ยก.ทอ.